พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม และทฤษฎีต่างๆ ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

โดย ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม